Skip to main content

LUFT

I mer än 30 år har Svekon stöttat Försvarsindustrin, Försvarets Materielverk och Försvarsmakten med tekniskt stöd och leveranser av materiel inom området Luft.

Luft omfattar alla de flygfarkoster som försvaret använder för olika uppgifter så som jakt, attack, signalspaning, trupptransporter, sjöräddning, MedeVac och ubåtsjakt. Försvarsmaktens flygfarkoster används för såväl övningsverksamhet som för att kunna lösa attackuppgifter och inhämta underrättelser.

 

KOMPETENTA TEAM

Med våra kompetenta team kan vi t.ex. genomföra studier, utveckla prototyper, modifiera, leverera och montera utrustning till försvarets luftfarkoster avseende rollspecifika inredningar, vapenmateriel och sjukvårdsmateriel.

 

UPPHANDLINGSKOMPETENS

Erfarenhet från offentliga upphandlingar är till stor hjälp. FMV, som är den upphandlande enheten för försvaret, ställer ofta speciella krav i sina förfrågningsunderlag. Efter många år av att arbeta mot Sveriges försvarsindustri, vet vi hur man svarar på dessa och det ger oss även en stor styrka generellt när det gäller upphandlingar.

 

KOMPLETTA LEVERANSER

Konstruktionsuppdragen för FMV och försvarsindustrin handlar ofta om ombyggnad eller kompletterande konstruktioner av olika slag. Uppdraget utgår från ett mycket tydligt funktionellt krav, till exempel att ta fram en helt ny integration av beväpning till en av försvarets helikoptrar. En installation som inte får ge vika även om helikoptern kör i krävande förhållanden. Vi gör en kravspecifikation på vad systemet ska klara av, tillverkar, provar och levererar samt sammanställer sedan det tekniska underlaget för systemet. Vi validerar och verifierar genomgående gentemot de krav som ställts.

        DOKUMENTATION

 • ILS-arbete – Framtagning av
  dokumentation

 • Framtagning av Teknisk Order (TOMF, TOAF mm)

 • Framtagning av Reparationshandbok (REPBOK)

 • Framtagning av Reservdelskatalog (RDKAT)

 • Framtagning av Materialvårdsschema (MVSCH)

 • Framtagning av Instruktionsbok/Manual (IBOK)

 • Framtagning av Sats- och tillbehörslistor

 • Framtagning av Kontrollbok

 • Inregistrering av grund- och förvaltningsdata

  • Produktdataregistrering PDR

  • Förnödenhetsregistrering MIMER (GoF-web, fd FREJ88)

  • Inregistrering till BORIS

  • Inregistrering till LIFT/PRIO

  • Mfl.

        SYSTEMSÄKERHET

 • Framtagning av komplett
  systemsäkerhetsunderlag

 • Framtagning av säkerhetsutlåtande (SCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsplan (SSPP)

 • Framtagning av preliminär riskkällelista (PHL)

 • Genomföra Systemsäkerhets analys (SCA)

 • Genomföra Säkerhetsgenomgångar (SSPR)

 • Framtagning av Rapport över systemsäkerhetsarbetet (SSPS)

 • Genomföra Säkerhetskravsanalys (SRCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsrapport (SAR)

 • Arbetsleda arbetsgrupp systemsäkerhet (SSWG)

        SYSTEMARBETE

 • Förstudie

 • Fältarbete

 • Statusundersökning

 • Kravspecifikation

 • Upphandlingsunderlag

 • Haveriutredning

 • Projektledning

 • Avveckling

        UTVECKLING

 • Mekanikkonstruktion

 • Elektronikkonstruktion

 • Mekatronik

 • Inbyggda system

 • Hållfasthetsberäkning (FEM)

 • Simuleringar (värme, flöde etc)

 • Mockup

 • Framtagning av prototyp

 • Provning

 • Verifiering

 • Validering