Skip to main content

MARK

I mer än 30 år har Svekon stöttat Försvarsindustrin, Försvarets Materielverk och Försvarsmakten med tekniskt stöd och leveranser av materiel inom området Mark.

Mark omfattar alla de fordon och system som försvaret använder på land. Så som lastbilar, bandvagnar, pansarterrängbilar, men även luftvärnssystem, sjukvård och vapensystem. Denna materiel används i stor utsträckning i de internationella insatser som Sverige är delaktiga i vilket ställer höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och funktion.

 

STÖD GENOM HELA PRODUKTLIVSCYKELN

Uppdragen kan omfatta tekniskt stöd genom hela produktens livscykel. Från statusundersökning och kravställan för anskaffning, till leverans och slutligen avveckling.

 

KOMPETENTA TEAM OCH RESURSER

Med våra kompetenta team kan vi t.ex. genomföra studier, utveckla prototyper, modifiera, leverera och montera utrustning till försvarets fordon avseende rollspecifika inredningar, vapenmateriel och sjukvårdsmateriel. Vi har medarbetare, med bakgrund från försvaret och FMV som har gedigen kompetens inom Markområdet och stor erfarenhet från offentliga upphandlingar. FMV, som är den upphandlande enheten för försvaret, ställer ofta speciella och komplexa krav i sina förfrågningsunderlag. Efter många års erfarenhet av att arbeta mot FMV och Sveriges försvarsindustri, vet vi hur man svarar på dessa förfrågningar vilket ger oss en stor styrka generellt när det gäller upphandlingar.

 

KOMPLETTA LEVERANSER

Konstruktionsuppdragen till Försvaret handlar ofta om ombyggnad eller kompletterande konstruktioner av olika slag. Uppdraget utgår från ett mycket tydligt funktionellt krav, till exempel att ta fram en komplett funktionsinredning till ett av Försvarets fordon i internationell tjänst. Installationen måste vara användarvänlig, ändamålsenlig, säker och robust. Vi gör en kravspecifikation på vad systemet ska klara av, tillverkar, provar och levererar samt sammanställer sedan det kompletta tekniska underlaget för systemet. Vi validerar och verifierar genomgående gentemot de krav som ställts.

        DOKUMENTATION

 • ILS-arbete – Framtagning av
  dokumentation

 • Framtagning av Teknisk Order (TOMF, TOAF mm)

 • Framtagning av Reparationshandbok (REPBOK)

 • Framtagning av Reservdelskatalog (RDKAT)

 • Framtagning av Materialvårdsschema (MVSCH)

 • Framtagning av Instruktionsbok/Manual (IBOK)

 • Framtagning av Sats- och tillbehörslistor

 • Framtagning av Kontrollbok

 • Inregistrering av grund- och förvaltningsdata

  • Produktdataregistrering PDR

  • Förnödenhetsregistrering MIMER (GoF-web, fd FREJ88)

  • Inregistrering till BORIS

  • Inregistrering till LIFT/PRIO

  • Mfl.

        SYSTEMSÄKERHET

 • Framtagning av komplett systemsäkerhetsunderlag

 • Framtagning av säkerhetsutlåtande (SCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsplan (SSPP)

 • Framtagning av preliminär riskkällelista (PHL)

 • Genomföra Systemsäkerhets analys (SCA)

 • Genomföra Säkerhetsgenomgångar (SSPR)

 • Framtagning av Rapport över systemsäkerhetsarbetet (SSPS)

 • Genomföra Säkerhetskravsanalys (SRCA)

 • Framtagning av Systemsäkerhetsrapport (SAR)

 • Arbetsleda arbetsgrupp systemsäkerhet (SSWG)

        SYSTEMARBETE

 • Förstudie

 • Fältarbete

 • Statusundersökning

 • Kravspecifikation

 • Upphandlingsunderlag

 • Haveriutredning

 • Projektledning

 • Avveckling

        UTVECKLING

 • Mekanikkonstruktion

 • Elektronikkonstruktion

 • Mekatronik

 • Inbyggda system

 • Hållfasthetsberäkning (FEM)

 • Simuleringar (värme, flöde etc)

 • Mockup

 • Framtagning av prototyp

 • Provning

 • Verifiering

 • Validering