Skip to main content

ce-mark
CE-märkning visar att tillverkaren eller importören garanterar att produkten i fråga uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen.  För att få CE-märka en produkt gäller att den överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, miljö samt att den föreskrivna kontrollproceduren har följts. Dessa krav sammanställs i s.k. direktiv. Idag finns ett hundratal EU-direktiv av vilka ett 20-tal innefattar CE-märkning och rör bland annat elsäkerhet, elektromagnetisk kompabilitet och trycktålighet. Svensk Konstruktionstjänst har, med sin mekaniska bakgrund, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Att CE-märka eller inte CE-märka
Det är ett lagkrav att märka de produkter vars egenskaper regleras av ett eller flera direktiv, på ett synligt och permanent sätt, innan de används eller säljs. När vi bistår en kund i arbetet med att ta fram CE-märkning för en befintlig produkt, är vårt första steg en bedömning av vilka direktiv, föreskrifter och standarder som ska tillämpas.

Men – alla produkter varken kan eller får CE-märkas. Det måste finnas något direktiv som styr, annars är en CE-märkning olaglig.

CE-märkning under produktutvecklingsprocessen

För våra kunduppdrag inom produktutveckling där CE-märkning är aktuellt, tar vi hänsyn till säkerhets- och miljökrav under hela utvecklingsprocessen. Vi kan då tidigt i projektet förhindra att onödiga kostnader uppstår, vilket kan ske om inte produkten uppfyller alla krav. I vissa fall med redan färdiga produkter, kan man behöva konstruera om produkten från början.

Vem kan vända sig till oss?
Våra kunder är exempelvis exporterande företag av olika slag, däribland företag som tillverkar pumpaggregat, filterutrustning, hydraulikkomponenter och liknande. Det handlar om produkter med rörliga delar, maskiner med roterande valsar eller kvarnar till exempel. Det kan också röra sig om ett avloppsreningsverk som görs om till en biogasanläggning eller lampor, där lågspänningsdirektivet är tillämpligt. Byggvaror som fönster eller golv ligger däremot inte inom vårt kompetensområde.

Hur går CE-märkningen till?
Vid CE-märkning tar vi först reda på vilka direktiv, föreskrifter och standarder som är tillämpliga. Sedan gör vi en bedömning av riskerna med produkten, maskinen eller anläggningen i enlighet med de direktiv och krav som finns. Riskbedömning, plan för åtgärder och godkännande dokumenteras sedan i nära samarbete med den person hos kunden som kan mest om produkten. Vi kan även ta fram användarmanualer och annan dokumentation som behövs. Vår insats beror på hur mycket arbete ni själva vill eller kan lägga ner.