Skip to main content

SVEKONS CODE OF CONDUCT

Uppförandekoden lägger grunden för ett bra arbetsklimat och framgångsrika affärer. Svekons värderingar ligger till grund för hur vi behandlar varandra och driver framgångsrika affärer på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Uppförandekoden är inte tänkt att täcka alla möjliga situationer, utan ska ses som ett stöd och vägledning för hur vi bedriver vår verksamhet. Uppförandekoden är inte till för att byta ut eller konkurrera med existerande lagar och regler, utan ska ses som ett komplement till de lagar, avtal, interna regler, föreskrifter och riktlinjer som finns.

Svekon följer de lagar och rättigheter som finns i Sverige och världen. Utöver våra egna värdeord – lyhördhet, kompetens och engagemang – hänvisar vi till FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL MÄNNISKOR OCH MILJÖ

På Svekon värnar vi om människa och planet i alla våra beslut och handlingar.

Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning och utveckling i arbetet. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, nationalitet, civilstånd eller familjestatus. Svekon ska också arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Svekon litar på sina representanters förmåga att kunna lösa de uppgifter vi har i arbetet på ett ansvarsfullt sätt. Alla Svekons representanter har ansvar för sin egen och andras säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Vi överväger vilka konsekvenser vårt handlande har och arbetar för att ha ett så trevligt arbetsklimat som möjligt.

Svekon uppmuntrar starkt sina representanter att välja effektiva sätt att resa på med avseende till miljö, kostnad, säkerhet och välbefinnande hos den resande. När det är möjligt förespråkar vi virtuella samarbeten.

HUR VI GÖR AFFÄRER

Svekons framgångar bygger på att bidra till kundernas framgångar. Därför är vi ärliga, rättvisa och visar respekt. Vi respekterar våra kollegor, kunder och månar om andra intressenters integritet. 

Vi hanterar all information på ett korrekt och säkert sätt som inte skadar medarbetare, kunder, Svekon eller andra intressenter. Personuppgifter behandlas alltid lagenligt och med respekt för integritet och sekretess.

Vi gör alltid vårt bästa för att leverera resultat av god kvalitet, inom överenskommen tid och i enlighet med budget. Vi strävar alltid efter att förstå våra kunders, leverantörers och andra intressenters behov. 

Vi skyddar Svekons och våra kunders materiella och immateriella egendomar mot förlust, skada och felanvändning. Svekon accepterar inte intressekonflikter, det vill säga att privata intressen kolliderar med Svekons eller våra kunders intressen. Vi accepterar inte samt arbetar aktivt för att förebygga korruption eller någon form av muta. Vi förbinder oss till fullo att följa lagstiftningen om antipenningtvätt. 

Svekon tolererar inte barn- eller tvångsarbete i någon form, och arbetar aktivt för att förhindra och förebygga detta.

Alla våra samarbetspartners, såsom underkonsulter och andra parter som arbetar för Svekon, ska följa de etiska principer som beskrivs i denna kod.

HUR VI ARBETAR TILLSAMMANS

Alla människor är olika, agerar olika och har olika egenskaper. På Svekon ska alla arbeta för att dessa tillvaratas på bästa sätt, samt verka för att det skapas en ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

Svekon värnar om en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, respekterade, accepterade och bekräftade för sina unika egenskaper. Alla idéer och åsikter är välkomna med det gemensamma målet att bygga en bra arbetsplats. Vi tar alltid tillvara på vår egen och andras tid. 

HUR VI HANTERAR AVVIKELSER

Svekons mål är att alla medarbetare ska känna sig bekväma att ta upp och diskutera etiska frågeställningar med kollegor och chefer. 

Om vi upptäcker att vi avviker från denna kod agerar vi för att rätta till detta. Detta gör vi genom att i första hand prata med de som är inblandade, varpå vi vidtar nödvändiga åtgärder.

NYHETER

MedarbetareNyheterStockholm
2024-04-09

”Svekon är i en väldigt spännande fas, jag älskar tempot och framåtandan”

Med en gedigen erfarenhet av mediebranschen och en passion för design tar hon nu klivet in som Marknadsansvarig på Svekon. Hon är i grunden utbildad till Medieingenjör på KTH och…
MedarbetareNyheterStockholm
2024-04-02

”Alla har varit trevliga, hjälpsamma och tillmötesgående”

Med en mångfacetterad erfarenhet inom försäljning, inköp, marknadsföring och fastighetsförvaltning tar han nu klivet in som inköpare på Svekon. Aktiv och äventyrslysten, njuter han av att utforska världen genom cykling…
MedarbetareNyheterStockholm
2024-03-25

”Svekon är ett välmående företag med en stabil ledning, vilket smittar av sig inom hela organisationen”

Med en passion för utomhusaktiviteter och en gedigen bakgrund inom maskinteknik och konstruktion tar han nu klivet in som gruppchef på försvar och säkerhetsavdelningen. Dessutom axlar han rollen som huvudprojektledare…