Skip to main content

MILJÖ OCH KVALITET

Vi är sedan maj 2014 miljö-certifierade enligt SS-EN ISO 14001 och hösten 2015 blev vi även certifierade inom kvalitets-ledningssystemet SS-EN ISO 9001.

MILJÖ

Vi är sedan maj 2014 miljö-certifierade enligt SS-EN ISO 14001. Det innebär att vi för miljöfrågorna har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt. Vi jobbar för ständiga förbättringar genom att kontinuerligt se över vår miljöpåverkan. Alla på Svensk Konstruktionstjänst AB driver miljöarbetet framåt och vi vill även fånga upp våra kunders frågor och synpunkter rörande miljö.

VÅR MILJÖPOLICY

Vår miljöpolicy utgör grunden för Svensk Konstruktionstjänsts miljöarbete. Vårt mål är att Svensk Konstruktionstjänst AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

Vi är en ingenjörsbyrå som erbjuder ingenjörstjänster i form av Svekon Resurs, Svekon Team och egna produkter inom området mekanisk konstruktion och utveckling. Genom ett kontinuerligt miljöarbete bidrar Svekon till en hållbar, hälsosam och bättre världsmiljö. Både i våra interna och externt projekt ska vi arbeta för ständiga förbättringar och vi ska alltid följa eller överträffa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer.

Miljöarbete för oss innebär bland annat:

  • Att vi varje år sätter upp nya miljömål och följer upp gamla.

  • Att vi i vår verksamhet och produktutveckling förebygger föroreningar.

  • Att vi vid utveckling av produkter tänker miljösmart och försöker minska miljöbelastningen sålångt det är möjligt.

  • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljö-mässigahänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av arbets- eller kontorsutrustning.

  • Att vi kontinuerligt byter ut äldre teknik och utrustning till miljövänligare.

  • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontorsmaterialoch annat förbrukningsmaterial.

  • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släckalampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut.

  • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljö-stationer, exempelvis papper och kartong, batterier, elskrot, engångsglas etc.

  • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.

  • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dubbelsidigutskrift.

Dok.nr 28830 Rev.G

KVALITET

Hösten 2015 blev vi även certifierade inom kvalitets-ledningssystemet SS-EN ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

VÅR KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på produkt och tjänster fastställs, dokumenteras och uppfylls. I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras krav på produkter och tjänster. För våra huvudprocesser finns uppsatta kvalitetsmål som mäts och följs upp.

Vi ska inge förtroende i vår professionella konsultverksamhet med ingenjörstjänster som Svekon Resurs, Svekon Team och egna produkter.

Vi ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid enligt tydliga accepterade överenskommelser med kunden. Genom vår kompetens bidrar vi med de krav som är okända för kunden men som är nödvändiga för att ta fram en bra produkt. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar eller produkter skall spegla ett bra och professionellt arbete.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt lämpliga branschavtal.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar och mätbara kvalitetsmål.

Kvalitetspolicy och -mål kommuniceras till medarbetarna som i sitt dagliga arbete är ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Dok.nr 31224 Rev.B