En säker och positiv arbetsmiljö är ett av DeLavals högst prioriterade områden. En viktig del i arbetet med att bibehålla och utveckla arbetsmiljön är att tillhandahålla verktyg, som underlättar tunga lyft och minskar risken för belastningsskador och olyckor.  I det här projektet har hälsoaspekter och teknik integrerats för att utveckla lyftdon, som verkligen används av produktionspersonalen. En utmaning har tidigare varit att lyftdonen efter en tids användande ofta ”hamnar på hyllan”.

I samarbete med Svensk Konstruktionstjänst har därför en process utvecklats som syftar till att utveckla såväl synsätt som arbetssätt och det faktiska verktyget. Efter resultatbearbetning av enkätförfrågan och behovsanalys, hölls idédiskussioner och regelbundna avstämningsmöten med arbetsgrupperna inom produktion. Deras återkoppling på konceptskisserna ledde sedan till vidareutveckling och färdigställande av verktyget.

Genom att skapa delaktighet hos medarbetarna resulterade projektet i ett verktyg, som medarbetarna upplever som ändamålsenligt utifrån deras önskemål. Samtidigt stärktes deras motivation och förståelse för varför det är viktigt att de använder lyftdon, såväl för dem själva som för verksamheten. Medarbetarnas arbetssätt bidrar sålunda till DeLavals arbetsmiljömål att skapa förutsättningar för ett fysiskt hållbart arbetsliv.

Detta ger en påminnelse och motiv för den enskilde medarbetaren att använda sig av verktygen även vid de tillfällen då det kan kännas lite omständigt. På så sätt maximeras bidraget till det övergripande målet att minska risken för olyckor och belastningsskador.

Processen har testats i samband med utveckling av ett lyftdon till slutenheten för mjölktanken. DeLaval kommer fortsätta att arbeta med denna process för utveckling av ytterligare produktionshjälpmedel tillsammans med Svensk Konstruktionstjänst.

Samarbetet mellan Svekon och DeLaval fungerar utmärkt och resulterar i produktionsvänliga och ergonomiska verktyg som är framtagna genom en process där hela produktionsgruppen är delaktig. I och med denna process ökar viljan att vara delaktig och att påverka sin arbetsmiljö. De framtagna verktygen används flitigt och med stolthet då personal har fått möjligheten att påverka sin arbetsplats på ett tidigare stängd produktionstekniskt område.

Tomas Tschee, Produktionschef, DeLaval

Related Projects

Start typing and press Enter to search